Skriftstørrelse

Hopp til her

Informasjon om fartsbegrensninger til sjøs i Flekkefjord kommune

Flekkefjord Bystyre har 11.05.2017 vedtatt ny fartsforskrift til sjøs for Flekkefjord kommune.

Forskriften medfører at 5 knop er høyeste tillatte hastighet på sjøen 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i hele kommunen

I tillegg er 5 knop høyeste tillatte hastighet i farvannet nord for Grønnes fyr og sør for øya Grisen i Grisefjorden:

 sjø.png

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke, sjøkart nr. 12 og 478

 Forskrift fastsatt av Flekkefjord bystyre 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13. Forskriften er godkjent 16. mai 2018 av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd.

§ 1 Fartsbegrensning

5 knop er høyeste tillatt hastighet i følgende farvann:
50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten.

I området nord for en linje i Grønsund trukket mellom posisjonene

58°17,25`N, 006°39,52`Ø (Grønnes) og
58°17,22`N, 006°39,34`Ø (Sveigeholmen), og
syd for en linje i Grisebukt trukket mellom posisjonene
58°18,57`N, 006°39,54`Ø (Trollura) og
58°18,56`N, 006°39,81`Ø (Sagodden).

§ 2 Unntaksbestemmelse

Forskriften gjelder ikke for forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, fartøyer med lege ombord, fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

 § 3 Dispensasjon

Bystyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Bystyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av bystyret eller havnestyret.

§ 4 Straffansvar

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrift:

Forskrift 25. oktober 2000 nr. 1125 om fartsbegrensning i Eidekanalen, sjøkart nr. 12 og 473, Flekkefjord kommune, Vest-Agder.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner