Skriftstørrelse

Hopp til her

Prisliste plan, bygg og eiendom

§ 1 Alminnelige bestemmelser

Kommunens grunnlag for innkreving av behandlingsgebyr følger av plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrregulativet fastsettes i forskrift. Ifølge samme bestemmelse kan kommunen kreve gebyr for lovpålagt tilsyn.

§ 2 Betaling

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter etter de til enhver tid statlig fastsatte satser. Overtredelsesgebyr for byggesaker forfaller til betaling etter 4 uker i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser om overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8, fjerde ledd. Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. En klage gir ikke automatisk utsatt iverksetting, men utsatt iverksetting kan gis etter begjæring, jf. forvaltningsloven § 42. Ved innsending av plan til behandling skal det vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta regningen.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes etter gjeldende regulativ på det tidspunkt søknaden er journalført.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Ved flertrinnsøknad faktureres gebyret ved vedtak om rammetillatelse, evt. avslag på søknad om rammetillatelse. Ved behandling av dispensasjoner faktureres gebyr ved vedtak om dispensasjon, evt. avslag på søknad. Det skal i tillegg betales gebyr for hver igangsettingstillatelse/deltillatelse, jf. regulativets § 15, kap. 2, punkt 5.11. Gebyr for planbehandling innkreves etter 1. gangs behandling i Utvalg for Samfunn.

§ 5 Tilsyn

Andelen av gebyr som innkreves for å gjennomføre tilsyn, skal ifølge plan- og bygningslovens § 33-1, framgå av regulativet. I Flekkefjord kommune fastsettes denne andelen til 10 % av det samlede behandlingsgebyret.

§ 6 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den del med størst areal.

§ 7 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger og ved midlertidig/tidsbegrenset dispensasjon betales fullt gebyr i den aktuelle kategori.

§ 8 Avslag på og avvisning av søknad

Ved vedtak som medfører avslag på søknad betales 50 % av fullt gebyr fastsatt i kapittel 1-3. Ved ny behandling av revidert søknad etter avslag, betales 50% av gebyr for tiltaket/dispensasjonen. Ved vedtak som medfører avvisning av søknad betales 50% av gebyret for tiltaket/dispensasjonen.

§ 9 Ulovlighetsoppfølging

Ved oppfølging av ulovlige tiltak betales gebyr som ved søknad om tiltaket med et tillegg på 50%.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 11 Prisjustering

Satsene i regulativet prisjusteres hvert år i forbindelse budsjettbehandlingen. Nye satser gjøres gjeldende fra 1. januar hvert år. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste tikrone. Prisjustert regulativ skal kunngjøres i dagspressen (jfr. forvaltningsloven).

§ 12 Reduksjon eller frafall av krav om gebyr

a) Ideelle lag og organisasjoner som i hovedsak driver sin virksomhet for innsamlede midler, fritas fra plikt til å betale gebyr etter dette regulativet. Ved tvilstilfeller avgjør Utvalg for Samfunn hvilke lag og organisasjoner som kommer inn under ordningen.

b) Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller gebyret anses åpenbart urimelig av andre grunner, har kommunalsjefen fullmakt til å fastsette passende gebyr. Gebyret skal være basert på medgått tid og påløpte kostnader ved behandlingen av saken.

§ 13 Trekking av søknad

For saker som trekkes etter at saksframlegg i hovedsak er ferdigstilt betales fullt gebyr.

§ 14 Arealberegning

Alle arealer i gebyrregulativet skal beregnes som BRA etter den til enhver tid gjeldene veileder «Grad av utnytting – beregnings- og måleregler», jf. NS3940 fra departementet.

 § 15 Gebyrsatser

Kap. 1 – Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4

 1.0  Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl. § 20-4 a), jf. SAK 10 § 3-1  Kr. 3.870,-
2.0  Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl. § 20-4 b), jf. SAK § 3-2 (nybygg eller tilbygg mindre enn 1000 m2)  Kr. 3.870,-
3.0  Andre mindre tiltak som etter kommunes skjønn kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4, e)  Kr. 3.870,-
4.0  Tiltak etter pbl. § 20-2 som ikke kan måles etter areal betales etter medgått tid  Kr. 1.130,- Min. Kr. 3.870,-
5.0  Riving av mindre tiltak, pbl. § 20-4 a) jf. SAK 10 § 3-1  Kr. 2.900,-
6.0  Midlertidige tiltak, jf. pbl. § 20-4 c), jf. SAK 10 § 3-1  Kr. 2.900,-

Kap. 2 – Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3

 1.0
Boliger
 
1.1 Ren enebolig (inkl. hybelleilighet inntil 60m2 )  Kr. 8.570,-
1.2 Andre boligbygg - pr. boenhet  Kr. 7.730,-
1.3 Tilbygg/påbygg/underbygg/vesentlig endring/vesentlig reparasjon jf. pbl. § 20-1 a) og b)  Kr. 5.180,- 
1.4 Tillegg pr. m2 (BRA)  Kr. 20,-
1.5 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, jf. pbl. § 20-1 g)  Kr. 4.830,-
2.0
 Fritidsboliger
 
2.1 Fritidsbolig, fritidsbygg, uthus og naust i tilknytting til fritidsbygg og lignende Kr. 14.820,-
2.2 Tilbygg/påbygg/underbygg/vesentlig endring/vesentlig reparasjon jf. pbl. § 20-1 a) og b) Kr. 3.550,-
2.3 Tillegg pr. m2 (BRA) Kr. 20,-
3.0
Alle andre bygg, til- og påbygg
 
3.1 For de første 0 - 500 m2 BRA pr. m2 Kr. 90,-
3.2 For de neste 501 - 1000 m2 BRA pr. m2 Kr. 70,-
3.3 For de neste 1001 - 2000 m2 BRA pr. m2 Kr. 40,-
3.4 2001 -> pr. m2 Kr. 20,-
3.5 Minimumsgebyr etter ovennevnte satser Kr. 4.250,-
3.6 Reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende (ikke av minimumsgebyr). 50%
3.7 Pr. behandling av søknad om midlertidige brukstillatelse. 1 stk. ferdigattest er inkludert i behandlingsgebyret, øvrige ferdigattester gebyrlegges som midlertidig brukstillatelse Kr. 4.380,-
3.8 Ferdigattest for bygg med tillatelse eldre enn 5 år (ikke for bygg ferdigstilt før 1998) Kr. 4.380,-
 4.0
Godkjenning av ansvarsrett
 
4.1 Godkjenning av foretak, jf. SAK 10 § 11-4, sjette ledd Kr. 1500,-
4.2 Godkjenning av selvbygger, SAK 10 § 6-8 Kr. 1.500,-
5.0
Andre tiltak
 
5.1 Riving av bygning, pbl. § 20-1 e) Kr. 5.800,-
5.2 Fasadeendring, pbl. § 20-1 c) Kr. 4.830,-
5.3 Støttemur, gjerde, støyskjerm, pbl. § 20-1 a, h) Kr. 4.830,-
5.4 Skilt og reklameinnretninger, pbl. § 20-1 i) Kr. 4.830,-
5.5 Konstruksjoner og anlegg som ikke kan måles etter areal, pbl. § 20-1 a) Kr. 4.830,-
5.6 Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, vei, parkeringsplass, pbl. § 20-1 k), l) Kr. 4.830,-
5.7 Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, pbl. § 20-1 f) Kr. 4.830,-
5.8 Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan, pbl. § 20- 1 m) Kr. 2.580,-
5.9 Deling av eiendom for øvrig, pbl. § 20-1 m) Kr. 6.450,-
5.10 Reviderte tegninger, små endringer i areal, mindre endringer i tiltaket. Kr. 2.640,-
5.11 Trinnvis igangsetting ut over 1. gang, pbl. § 21-4 Kr. 4.830,-
5.12 Tiltak på nabogrunn, rassikring mv., pbl. §§ 28-2, 28-3, 28-4 Kr. 10.970,-
5.13 Orden på tomt og ubebygd areal, pbl. § 28-5 Kr. 4.830,-
 6.0
Søknad om utslippstillatelse
 
6.1 Utslipp til mindre avløpsanlegg 0-50 pe Kr. 7.730,-
6.2 Større utslippsanlegg < 50 pe Kr. 21.670,-
7.0
Dispensasjoner og unntak
 
7.1

Dispensasjon fra plankrav i overordnet plan (kommune- og kommunedelplaner) behandlet politisk.

Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Kystsoneplanens §§ 3-1 og 3-2 for bevaringsverdig bebyggelse i uthavnene.

Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Bykjerneplanens § 4-1 for sone H_570 og H_730.

Reduksjon for dispensasjon fra plankrav for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5

Kr. 8.270,-

 

 

50%

7.2

Dispensasjon fra plankrav i overordnet plan (kommune- og kommunedelplaner) behandlet administrativt.

Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Kystsoneplanens §§ 3-1 og 3-2 for bevaringsverdig bebyggelse i uthavnene.

Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Bykjerneplanens § 4-1 for sone H_570 og H_730.

Reduksjon for dispensasjon fra plankrav for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5

Kr. 6.160,-

 

 

50%

7.3

Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet, pbl. § 1-8 og 50-metersbeltet langs vann og vassdrag iht. kommuneplan.

Reduksjon for tiltak i bykjernen ved dispensasjon fra pbl. § 1-8

Kr. 11.600,-

50%

7.4 Dispensasjon fra arealformål i kommune- eller reguleringsplan på ubebygd eiendom Kr. 11.600,-
7.5 Dispensasjon fra arealformål i kommune- eller reguleringsplan på bebygd eiendom Kr. 8.270,-
7.6 Øvrige dispensasjoner fra kommuneplan eller reguleringsplan og –bestemmelser med unntak av pkt. 7.1 - 7.5 ovenfor Kr. 8.270,-
7.7 Dispensasjon for avstandskrav til kommunal veg Kr. 4.130,-
7.8 Ved flere dispensasjoner fra samme plan er maksimalbeløp høyeste enhetsgebyr x 2  
7.9 Dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl. § 29-4 Kr. 8.270,-
7.10 Unntak fra Byggteknisk forskrift sats pr. unntak Maksimalgebyr pr. tiltak er enhetsgebyr x 3 Kr. 3.330,-
7.11

For reguleringsplaner vedtatt etter plan og bygningslov av 2008 hvor det ikke er lagt inn juridisk bindende byggegrense mot sjø i tråd med § 1-8, tredje ledd og dette er utelatt fra kommunens side, betales ikke gebyr for dispensasjon eller for arbeidet med å få lagt inn slik byggegrense.

For de tilfeller hvor reguleringsplan er vedtatt etter eldre regelverk, foretas en konkret vurdering om fastsetting av gebyr. Det vises til regulativets bestemmelse § 12, bokstav b) (vedtatt i bystyret 14.02.19).
 

Kap. 3 - REGULERINGSPLANER MV.

Gjelder for:

  • Private forslag til reguleringsplaner, detaljregulering etter pbl. § 12-3, jfr. § 12-10
  • Private forslag til endring av reguleringsplaner/detaljregulering etter pbl. § 12-14
  • Små og mindre endring av reguleringsplaner
 8.0
Reguleringsplaner mv.
 
8.1 Behandling av privat forslag til detaljregulering og (vesentlig) endring av reguleringsplan/detaljregulering, pbl. §§ 12-3 og 12-14  Kr. 24.340,-
   8.1.1

Tillegg pr. 1000m2 planareal Følgende areal medregnes ikke:

  • Landbruks-, Natur- og Friluftsområder
  • Grøntstruktur
  • Arealer som unntas fra utbygging, helt eller delvis som følge av regulering til bevaring og vern.
 Kr. 4.170,-
   8.1.2 Tillegg for areal innenfor 100-metersbeltet, jfr. pbl. § 1-8  Kr. 8.160,- 
   8.1.3 Tillegg for tiltak utenfor strandlinje, pr. tiltak  Kr. 8.160,-
8.2 Mindre reguleringsendring (som vedtas av planutvalget)  Kr. 16.230,-
8.3 Små reguleringsendringer (som kan vedtas administrativt) Kr. 12.170,-
8.4 Avviste planforslag Kr. 12.170,-
8.5 Behandling av planprogram Kr. 8.160,-
8.6 Maksimumsgebyr etter dette kapittel Kr. 180.760,-
8.7 Planer skal leveres i digital form på SOSI-format. I den grad dette ikke er gjort senest 30 dager etter at bystyret har vedtatt planen, kan kommunen kreve dekket sine kostnader med digitalisering av plankartet. Det vil i så fall bli ilagt tilleggsgebyr basert på medgått tid etter en timesats på Kr. 1.110,-

Kap. 4 - diverse

 9.0
Diverse tjenester
 
9.1 Saksbehandling av refusjonssaker etter pbl kap. IX  Kr. 11.760,-

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

 (jfr. lovens § 30 og 32 og forskriftene § 16 og 17)

1 Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrfritak for matrikkeloppretting forårsaket av digitaliseringsprosjektet (vedtatt i bystyret 14.02.19).

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 250 m² kr. 6 780,-
areal fra 251 – 1000 m² kr. 13 630,-
areal fra 1001 – 2000 m² kr. 15 840,-
areal fra 2001 – 3000 m² kr. 17 870,-
areal fra 3001 – 4000 m² kr. 20 450,-

For areal fra 4001 m² - 10000 m² beregnes det et tillegg på kr. 1 230,- pr. påbegynt dekar. Videre beregnes tillegget til kr. 620,- pr. påbegynt dekar.

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m² kr. 6 780,-
areal fra 251 – 1000 m² kr. 13 630,-
areal fra 1001 – 2000 m² kr. 15 840,-
areal fra 2001 – 3000 m² kr. 17 870,-
areal fra 3001 – 4000 m² kr. 20 450,-

For areal fra 4001 m² - 10000 m² beregnes det et tillegg på kr. 1 230,- pr. påbegynt dekar. Videre beregnes tillegget til kr. 620,- pr. påbegynt dekar.

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Ved oppmåling av uteareal i forbindelse med seksjonering av eiendom benyttes satsene i pkt.1.1, regnet pr. seksjonert eiendom.

1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres med minstesats kr. 3 390,- (50 % av minstesatsen i pkt.1.1) pluss medgått tid.

1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til pkt. 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer minstesats på kr. 3 390,-.

1.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Dersom en sak blir trukket før den er fullført, eller ikke kan fullføres på grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre årsaker som kommunen ikke er ansvarlig for som av andre grunner faktureres det for 1/3 av fullt gebyr for kravet, men ikke mindre enn minstesatsen på kr. 3 390,-.

1.8 Avslag i pris ved fradeling av flere parseller samtidig

Dersom det samtidig er rekvirert og ønskes gjennomført 5 tomter eller flere samtidig fra samme rekvirent i felt, gis avslag på 20% på beløpene i pkt.1.1 fra og med tomt nr. 6.

2 Grensejustering

2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). Dersom overført areal er mellom 5 og 20% av den minste eiendommens areal behandles saken som en arealoverføring.

Gebyr for grensejustering:
areal fra 0 – 250 m² kr. 3 380,-
areal fra 251 – 500 m² kr. 6 780,-

2.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres med minstesats kr. 3 290,- pluss medgått tid.

3 Arealoverføring

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr faktureres ut fra samme arealgrunnlag som i pkt. 1.1 med et tillegg på 30%. Evt. påløpte tilleggsutgifter til tinglysing, dokumentavgift etc. faktureres i tillegg. Gebyr i saker som gjelder deling til veg- og jernbaneformål faktureres etter satsene i pkt. 1.1 (uten 30% tillegg).

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for volumoverføring for anleggseiendommer faktureres med minstesats kr. 3 380,-, pluss medgått tid.

4 Klarlegging av grenser

4.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller der grense er hentet fra digital reguleringsplan

For inntil 2 punkter kr. 2 630,-. For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 700,- Ved klarlegging av grenser settes gebyret ikke høyere enn tilsvarende satser i pkt. 1.1.

4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt eller 50 m grenselengde: kr. 4 530.-. For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 940,- eller påbegynt 25 m. Ved klarlegging av grense for en hel eiendom benyttes satsene i pkt. 1.1, med en reduksjon på 25 %. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

5 Privat grenseavtale

Gebyr for føring av privat grenseavtale regnes etter medgått tid.

6 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

7 Generelle bestemmelser

7.1 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig, sett i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og/eller i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

I saker som må splittes opp i flere ”delsaker” for å kunne gjennomføres i tråd med intensjonen for saken samtidig som reglene i matrikkelloven følges, kan gebyr vurderes som ”samlegebyr” etter skjønn.

7.2 Betalingstidspunkt

Gebyret skal normalt kreves inn forskuddsvis. I saker der et er vanskelig å beregne pris på forhånd, kan gebyr avvente resultat av forretningen i sin helhet, eller kreves delvis inn for så å fakturere restbeløp når saken er klar. Gebyrer skal være innbetalt før tinglysing og ferdigstillelse av sak. Den aktuelle enhet kan i konkrete saker gjøre unntak fra dette.

7.3 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

7.4 Minstegebyr

Minstegebyret som er brukt i regulativet er satt til kr. 3 380,- Det tilsvarer 50 % av minstesatsen i pkt. 1.1

7.5 Fremskaffelse av nødvendige dokumenter

Bestilling av dokumenter, skylddelinger, utskrift fra grunnbok og andre dokumenter som må skaffes for å kunne gjennomføre aktuell sak, faktureres etter faktiske utgifter. I tillegg faktureres et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-

7.6 Grensemateriell

Grensemateriell faktureres på grunnlag av innkjøpskostnader. Priseksempel: kr. 40,- for en fjellbolt og kr. 60,- for et jordmerke. Side 10 av 12

7.7 Timesats for arbeid etter medgått tid

For annet arbeid enn det som er nevnt i regulativet pkt. 1 til 7 faktureres for medgått tid. Satsene gjelder også der det i regulativet er angitt at gebyr skal beregnes på grunnlag av medgått tid. Kontorarbeid: kr. 1 220,- Feltarbeid: kr. 1 880,-

8 Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt.

8.1 Gebyr for tinglysing og dokumentavgift

Det vises til de enhver tid gjeldende satser hos Statens kartverk, Tinglysingen eller tinglysing.no.

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15)

1.0 Alminnelige bestemmelser

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.0.1 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.2 Gebyrene er fritatt merverdiavgift.

1.0.3 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5 Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6 I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

1.0.7 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Kommunalsjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

seksjonering

 1.1
Oppretting av eierseksjoner, nybygg
 
1.1.1 1 – 3 seksjoner  Kr. 5.140,-
1.1.2 4 – 8 seksjoner  Kr. 6.170,-
1.1.3 Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon*  Kr. 310,-

* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2

 

 1.2
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
 
1.2.1 1 – 3 seksjoner  Kr. 6.170,-
1.2.2 4 – 8 seksjoner  Kr. 7.200,-
1.2.3 Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon*  Kr. 360,-

* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.2.1 og 1.1.2

RESEKSJONERING

 1.3
Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
 
1.3.1 1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres  Kr. 6.170,-
1.3.2 4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres  Kr. 7.200,-
1.3.3 Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon*  Kr. 360,-

* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner

BEFARING

 1.4
Befaring
 
1.4.1 Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3  Kr. 2.060,-

SLETTING (OPPHEVING) AV SEKSJONERT SAMEIE

 1.5
Sletting/oppheving av seksjonerte sameier
 
1.5.1 Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom  Kr. 3.080,-

SAKER SOM IKKE BLIR FULLFØRT

 1.6
Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken
1.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.9).

1.7 OPPRETTING AV EKSKLUSIVE UTEAREAL

Se pkt. 1.3 i gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven ML § 32»

UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

 1.8
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet
 
1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider  Kr. 175,-
1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider Kr. 350,-

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.

ANDRE TJENESTER

 1.9
Timepris for andre tjenester
 
1.9.1 Landmåler/ingeniør pr time (se pkt 7.7 i gebyr for arbeider etter Matrikkelloven  Kr. 1.220,-

Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me