Skriftstørrelse

Prisliste bygg og eiendom

GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - vilkår

§ 1 Alminnelige bestemmelser

Kommunens grunnlag for innkreving av behandlingsgebyr følger av plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrregulativet fastsettes i forskrift. Ifølge samme bestemmelse kan kommunen kreve gebyr for lovpålagt tilsyn.

§ 2 Betaling

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter etter de til enhver tid statlig fastsatte satser. Overtredelsesgebyr for byggesaker forfaller til betaling etter 4 uker i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser om overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8, fjerde ledd. Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. En klage gir ikke automatisk utsatt iverksetting, men utsatt iverksetting kan gis etter begjæring, jf. forvaltningsloven § 42. Ved innsending av plan til behandling skal det vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta regningen.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes etter gjeldende regulativ på det tidspunkt søknaden er journalført.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Ved flertrinnsøknad faktureres gebyret ved vedtak om rammetillatelse, evt. avslag på søknadom rammetillatelse. Ved behandling av dispensasjoner faktureres gebyr ved vedtak om dispensasjon, evt. avslag på søknad. Det skal i tillegg betales gebyr for hver igangsettingstillatelse/deltillatelse, jf. regulativets § 15,kap. 2, punkt 5.11. Gebyr for planbehandling innkreves etter 1. gangs behandling i Utvalg for Samfunn.

§ 5 Tilsyn

Andelen av gebyr som innkreves for å gjennomføre tilsyn, skal ifølge plan- ogbygningslovens § 33-1, framgå av regulativet. I Flekkefjord kommune fastsettes denne andelen til 10 % av det samlede behandlingsgebyret.

§ 6 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den del med størst areal.

§ 7 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger og ved midlertidig/tidsbegrenset dispensasjon betales fullt gebyr i den aktuelle kategori.

§ 8 Avslag på og avvisning av søknad

Ved vedtak som medfører avslag på søknad betales 50 % av fullt gebyr fastsatt i kapittel 1-3.Ved ny behandling av revidert søknad etter avslag, betales 50% av gebyr for tiltaket/dispensasjonen.Ved vedtak som medfører avvisning av søknad betales 50% av gebyret for tiltaket/dispensasjonen.

§ 9 Ulovlighetsoppfølging

ed oppfølging av ulovlige tiltak betales gebyr som ved søknad om tiltaket med et tillegg på 50 %.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 11 Prisjustering

Satsene i regulativet prisjusteres hvert år i forbindelse budsjettbehandlingen. Nye satser gjøres gjeldende fra 1. januar hvert år. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste tikrone. Prisjustert regulativ skal kunngjøres i dagspressen (jfr. forvaltningsloven).

§ 12 Reduksjon eller frafall av krav om gebyr

a) Ideelle lag og organisasjoner som i hovedsak driver sin virksomhet for innsamlede midler, fritas fra plikt til å betale gebyr etter dette regulativet. Ved tvilstilfeller avgjør Utvalg for Samfunn hvilke lag og organisasjoner som kommer inn under ordningen. b) Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeidog de kostnader kommunen har hatt med saken, eller gebyret anses åpenbart urimelig av andre grunner, har kommunalsjefen fullmakt til å fastsette passende gebyr. Gebyret skal være basert på medgått tid og påløpte kostnader ved behandlingen av saken.

§ 13 Trekking av søknad

For saker som trekkes etter at saksframlegg i hovedsak er ferdigstilt, betales fullt gebyr.

§ 14 Arealberegning

Alle arealer i gebyrregulativet skal beregnes som BRA etter den til enhver tid gjeldene veileder «Grad av utnytting – beregnings- og måleregler», jf. NS 3940, utgitt avdepartementet.

 

GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - prisliste

Kategorigruppe

Produkt

Pris

Notat

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4

Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl. § 20-4 a), jf. SAK 10 § 3-1

Kr 3.760,00

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl. § 20-4 b), jf.SAK § 3-2 (nybygg eller tilbygg mindre enn 1000 m2)

Kr 3.760,00

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4

Andre mindre tiltak som etter kommunes skjønn kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4, e)

Kr 3.760,00

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4

Tiltak etter pbl. § 20-2 som ikke kan måles etter areal betales etter medgått tid

Kr 1.100,00

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4

Tiltak etter pbl. § 20-2 som ikke kan måles etter areal betales etter medgått tid

Kr 3.760,00

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Riving av mindre tiltak, pbl. § 20-4 a) jf. SAK 10 § 3-1 Kr 2.820,00
Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Midlertidige tiltak, pbl. § 20-4 c) jf. SAK 10 § 3-1 Kr 2.820,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Ren enebolig (inkl. hybelleilighet inntil 60m2) Kr 8.270,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Andre boligbygg - pr. boenhet Kr 7.520,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tilbygg/påbygg/underbygg/vesentlig endring/vesentlig reparasjon jf. pbl. § 20-1 a) og b) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tillegg pr. m2 (BRA) Kr 20,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, jf. pbl. § 20-1 g) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Fritidsbolig, fritidsbygg, uthus og naust i tilknytting til fritidsbygg og lignende Kr 14.420,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tilbygg/påbygg/underbygg/vesentlig endring/vesentlig reparasjon jf. pbl. § 20-1 a) og b) Kr 3.450,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 For de første 0 - 500 m2 BRA pr. m2 Kr 90,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 For de neste 501 - 1000 m2 BRA pr. m2 Kr 70,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 For de neste 1001 - 2000 m2 BRA pr. m2 Kr 40,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 2001 -> pr. m2 Kr 20,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Minimumsgebyr etter ovennevnte satser Kr 4.130,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Pr. behandling av søknad om midlertidige brukstillatelse. 1 stk. ferdigattest er inkludert i behandlingsgebyret, øvrige ferdigattester gebyrlegges som midlertidig brukstillatelse.  Kr 4.260,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Ferdigattest for bygg med tillatelse eldre enn 5 år (ikke for bygg ferdigstilt før 1998) Kr 4.260,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Godkjenning av ansvarsrett, jf. SAK 10 § 11-4, sjette ledd Kr 1.460,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Godkjenning avselvbygger, jf. SAK 10 § 6-8 Kr 1.460,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Riving av bygning, pbl. § 20-1 e) Kr 5.640,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Fasadeendring, pbl. § 20-1 c) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Støttemur, gjerde, støyskjerm, pbl. § 20-1 a, h) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Skilt og reklameinnretninger, pbl. § 20-1 i) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Konstruksjoner og anlegg som ikke kan måles etter areal, pbl. § 20-1 a) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, vei, parkeringsplass, pbl. § 20-1 k), l) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, pbl. § 20-1 f) Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan, pbl. § 20-1 m) Kr 2.510,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Deling av eiendom for øvrig, pbl. § 20-1 m) Kr 6.270,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Reviderte tegninger, små endringer i areal, mindre endringer i tiltaket Kr 2.570,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Trinnvis igangsetting ut over 1. gang, pbl. § 21-4 Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tiltak på nabogrunn, rassikring mv., pbl. §§ 28-2, 28-3, 28-4 Kr 10.670,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Orden på tomt og ubebygd areal, pbl. § 28-5 Kr 4.700,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Utslipp til mindre avløpsanlegg 0-50 pe Kr 7.520,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Større utslippsanlegg < 50 pe Kr 21.080,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra plankrav i overordnet plan (kommune- og kommunedelplaner) behandlet politisk. Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Kystsoneplanens §§ 3-1 og 3-2 for bevarigsverdig bebyggelse i uthavnene. Reduksjon for dispensasjon fra plankrav for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 - 50 % Kr 8.040,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra plankrav i overordnet plan (kommune- og kommunedelplaner) behandlet administrativt. Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Kystsoneplanens §§ 3-1 og 3-2 for bevaringsverdig bebyggelse i uthavnene. Reduksjon for dispensasjon fra plankrav for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 - 50 %. Kr 5.990,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet, pbl. § 1-8 og 50-metersbeltet langs vann og vassdrag iht. kommuneplan. Reduksjon for tiltak i bykjernen ved dispensasjon fra pbl. § 1-8 - 50 %. Kr 11.280,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra arealformål i kommune- eller reguleringsplan på ubebygd eiendom Kr 11.280,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra arealformål i kommune- eller reguleringsplan på bebygd eiendom  Kr 8.040,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Øvrige dispensasjoner fra kommuneplan eller reguleringsplan og –bestemmelser med unntak av pkt. 7.1 - 7.5 ovenfor.  Kr 8.040,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon for avstandskrav til kommunal veg Kr 4.020,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl. § 29-4  Kr 8.040,00
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Unntak fra Byggteknisk forskrift sats pr. unntak. Maksimalgebyr pr. tiltak er enhetsgebyr x 3 Kr 3.240,00
Reguleringsplaner Behandling av privat forslag til detaljregulering og (vesentlig) endring av reguleringsplan/detaljregulering, pbl. §§ 12-3 og 12-14 Kr 23.680,00
Reguleringsplaner Tillegg pr. 1000m2 planareal Kr 4.060,00 Følgende areal medregnes ikke: Landbruks-, Natur- og Friluftsområdero Grøntstrukturo Arealer som unntas fra utbygging, helt eller delvissom følge av regulering til bevaring og vern.
Reguleringsplaner Reguleringsplaner mv. Kr 7.940,00
Reguleringsplaner Tillegg for areal innenfor 100-metersbeltet, jfr. pbl. § 1-8 Kr 7.940,00
Reguleringsplaner Tillegg for tiltak utenfor strandlinje, pr. tiltak Kr 15.790,00
Reguleringsplaner Mindre reguleringsendring (som vedtas av planutvalget) Kr 11.840,00
Reguleringsplaner Små reguleringsendringer (som kan vedtas administrativt) Kr 11.840,00
Reguleringsplaner Avviste planforslag Kr 7.940,00
Reguleringsplaner Behandling av planprogram Kr 175.840,00
Reguleringsplaner Maksimumsgebyr etter dette kapittel  

Gjelder for:

  • Private forslag til reguleringsplaner, detaljregulering etter pbl. § 12-3, jfr. § 12-10
  • Private forslag til endring av reguleringsplaner/detaljregulering etter pbl. § 12-14
Reguleringsplaner Planer skal leveres i digital form på SOSI-format. I den grad dette ikke er gjort senest 30 dager etter at bystyret har vedtatt planen, kan kommunen kreve dekket sine kostnader med digitalisering av plankartet. Det vil i så fall bli ilagt tilleggsgebyr basert på medgått tid etter en timesats på Kr 1.080,00
Diverse Saksbehandling av refusjonssaker etter pbl kap. IX Kr 11.440,00

 

Genrelle bestemmelser

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig, sett i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og/eller i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. I saker som må splittes opp i flere ”delsaker” for å kunne gjennomføres i tråd med intensjonen for saken samtidig som reglene i matrikkelloven følges, kan gebyr vurderes som ”samlegebyr” etter skjønn.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Minstegebyr

Minstegebyret som er brukt i regulativet er satt til kr. 2 940,- Det tilsvarer 50 % av minstesatsen i pkt. 1.1

Fremskaffelse av nødvendige dokumenter

Bestilling av dokumenter, skylddelinger, utskrift fra grunnbok og andre dokumenter som må skaffes for å kunne gjennomføre aktuell sak, faktureres etter faktiske utgifter. I tillegg faktureres et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-

Grensemateriell.

Grensemateriell faktureres på grunnlag av innkjøpskostnader. Priseksempel: kr. 40,- for en fjellbolt og kr. 60,- for et jordmerke

Timesats for arbeid etter medgått tid.

For annet arbeid enn det som er nevnt i regulativet pkt. 1 til 7 faktureres for medgått tid. Satsene gjelder også der det i regulativet er angitt at gebyr skal beregnes på grunnlag av medgått tid.

 

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN - prisliste

Kategorigruppe

Produkt

Pris

Notat

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 – 250 m² 

Kr 6.600,00

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 251 – 1000 m² 

Kr 13.260,00

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 1001 – 2000 m²

Kr 15.410,00

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 2001 – 3000 m²

Kr 17.380,00

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 3001 – 4000 m²

Kr 19.890,00

Oppretting av matrikkelenhet

For areal fra 4001 m² - 10000 m² beregnes det et tillegg på kr. 1 200,-
pr. påbegynt dekar.

Kr 1.200,00
Oppretting av matrikkelenhet Videre beregnes tillegget til kr. 600,- pr. påbegynt dekar. Kr 600,00
Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 0 – 250 m² Kr 6.600,00
Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 251 – 1000 m² Kr 13.260,00
Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 1001 – 2000 m² Kr 15.410,00
Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 2001 – 3000 m² Kr 17.380,00
Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 3001 – 4000 m² Kr 19.890,00
Oppretting av matrikkelenhet For areal fra 4001 m² - 10000 m² beregnes det et tillegg på kr. 1 200,- pr. påbegynt dekar. Kr 1.200,00
Oppretting av matrikkelenhet Videre beregnes tillegget til kr. 600,- pr. påbegynt dekar. Kr 600,00
Oppretting av matrikkelenhet Oppmåling av uteareal på eierseksjon  timepris Ved oppmåling av uteareal i forbindelse med seksjonering av eiendom benyttes satsene i pkt.1.1, regnet pr. seksjonert eiendom.
Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av anleggseiendom  timepris Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres med minstesats kr. 3.290,- (50 % av
minstesatsen i pkt.1.1) pluss medgått tid.
Oppretting av matrikkelenhet Registrering av jordsameie timepris Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning timepris Viser til pkt. 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer minstesats på kr.3.290,-.
Oppretting av matrikkelenhet Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   Dersom en sak blir trukket før den er fullført, eller ikke kan fullføres på grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre årsaker som kommunen ikke er ansvarlig for som av andre grunner faktureres det for 1/3 av fullt gebyr for kravet, men ikke mindre enn minstesatsen på kr. 3.290,-.
Oppretting av matrikkelenhet Avslag i pris ved fradeling av flere parseller samtidig   Dersom det samtidig er rekvirert og ønskes gjennomført 5 tomter eller flere samtidig fra samme rekvirent i felt, gis avslag på 20% på beløpene i pkt.1.1 fra og med tomt nr. 6.
Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). Dersom overført areal er mellom 5 og 20 % av den minste eiendommens areal behandles saken som en arealoverføring.
Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Gebyr for grensejustering: areal fra 0 – 250 m² Kr 3.290,00  
Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Gebyr for grensejustering: areal fra 251-500 m² Kr 6.600,00  
Grensejustering Anleggseiendom   For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres med minstesats kr.3.290,- pluss medgått tid.
Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   Gebyr faktureres ut fra samme arealgrunnlag som i pkt. 1.1 med et tillegg på 30 %. Evt. påløpte tilleggsutgifter til tinglysing, dokumentavgift etc. faktureres i tillegg. Gebyr i saker som gjelder deling til veg- og jernbaneformål faktureres etter satsene i pkt. 1.1 (uten 30% tillegg).
Arealoverføring Anleggseiendom   For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for volumoverføring for anleggseiendommer faktureres med minstesats kr.3.290,- pluss medgått tid.
Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. For inntil 2 punkter: Kr 2.560,00  
Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. For overskytende grensepunkter, pr. punkt Kr 680,00 Ved klarlegging av grenser settes gebyret ikke høyere enn tilsvarende satser i pkt. 1.1.
Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. For inntil 2 punkt eller 50 m grenselengde. Kr 4.410,00 Ved klarlegging av grense for en hel eiendom benyttes satsene i pkt. 1.1, med en reduksjonpå 25 %. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 910,- eller påbegynt 25 m. Kr 910,00 Ved klarlegging av grense for en hel eiendom benyttes satsene i pkt. 1.1, med en reduksjon på 25 %. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Privat grenseavtale Gebyr for føring av privat grenseavtale regnes etter medgått tid. timepris  
Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 175,00 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnads-utviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev over 10 sider  Kr 350,00 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnads-utviklingen.

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) - prisliste

Kategorigruppe

Produkt

Pris

Notat

Seksjonering

1 – 3 seksjoner

Kr 5.000,00

Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Seksjonering 4 – 8 seksjoner Kr 6.000,00  
Seksjonering Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon* Kr 300,00 * Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2
Reseksjonering 1 – 3 seksjoner Kr 6.000,00 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
Reseksjonering 4 – 8 seksjoner Kr 7.000,00  
Reseksjonering Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon* Kr 350,00 * Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.
Befaring Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 Kr 2.000,00  
Sletting (oppheving) av seksjonert sameie Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom Kr 3.000,00  
Saker som ikke blir fullført Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken.   Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.9).
Oppretting av eksklusive ureareal     Se pkt. 1.3 i gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven ML § 32»
Utstedelse av matrikkelbrev      
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 175,00  
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet Matrikkelbrev over 10 sider Kr 350,00 Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.
Timepris for andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time (se pkt 7.7 i gebyr for arbeider etter Matrikkelloven) Kr 1.190,00 Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.
  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me