Språkopplæring

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

Innføringsklasser