Skriftstørrelse

Vedtekter for de kommunale fritidsordningene (SFO) i Flekkefjord

Vedtektene for de kommunale skolefritidsordningene i Flekkefjord er vedtatt av Hovedutvalg for undervisning 15.12.97, sist revidert i Utvalg for oppvekst og kultur 06.03.12 (UOK-sak 024/10).

1. Generelle retningslinjer

Skolefritidsordningene drives i samsvar med Opplæringslovas § 13 – 7 med tilhørende forskrifter, samt kommunens egne vedtekter og retningslinjer.

2. Eier og styringsorganer

Flekkefjord kommune står som eier av skolefritidsordningene. Utvalg for oppvekst og kultur er ansvarlig styringsorgan på kommunenivå.

3. Organisering og ledelse

Skolefritidsordningen er administrativt underlagt kommunalsjef for oppvekst og kompetanse. Rektor ved den enkelte skole har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen ved den enkelte skole skal ha en leder med pedagogisk utdanning. Dette kan være rektor.

4. Bemanning

Bemanningen fastsettes slik at det til vanlig ikke er flere enn 15 barn pr. ansatt i hver av øktene i skolefritidsordningen. Ekstra bemanning til barn med spesielle behov tildeles av kommunalsjef for oppvekst og kompetanse etter samråd med skolene. Annet personale, så som ledere og instruktører fra lag og foreninger, kan nyttes dersom dette er en del av innholdet i det tilbudet som gis i den enkelte skolefritidsordning.

5. Opptak og opptaksmyndighet

Søknad til hovedopptaket for skolefritidsordningene skjer en gang i året innen 15.april. Søknad om opptak skjer skriftlig på eget skjema og innenfor angitt søknadsfrist til den enkelte skole. Opptak gjøres av enhetsleder/ rektor. Rammene for omfanget av opptaket, herunder fordeling av ressurser til barn med spesielle behov, fastlegges av kommunalsjef for oppvekst og kompetanse. Dersom det er ledig plass, kan skolen i løpet av skoleåret tildele plass til nye søkere eller utvide tilbudet til de som har plass.

6. Opptaksperiode og oppsigelses-/endringsfrist

Hovedopptaket foretas om våren, og gjelder for det påfølgende skoleåret. Opptak og endringer i løpet av skoleåret gjelder ut skoleåret. Det er 1 måneds skriftlig oppsigelsesfrist, også i forhold til endringer, regnet fra den 01. i den påfølgende måned. Dersom plassen sies opp etter 01.04, eller barnet tas ut etter 01.05, må det betales for mai og juni. Kommunen kan med én måneds frist, regnet fra den 01. i den påfølgende måned, iverksette endringer i skolefritidsordningene og rammene for disse, herunder si opp plasser overfor enkeltbarn.

7. Opptakskriterier

Dersom skolen ut fra tildelte bemannings- og budsjettrammer ikke kan ta imot alle søkerne, skal yngre barn prioriteres fremfor eldre.

8. Klage på opptak

Klage på opptak skjer skriftlig til skolen ved rektor som foretar ny vurdering. Ved opprettholdelse av vedtak videresendes saken til kommunalsjef for oppvekst og kompetanse som endelig klageinstans.

Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt.

9. Oppholds- og åpningstider

SFO betales pr. time etter gjeldende satser, under forutsetning av at det betales for en hel økt ved de skolefritidsordninger der dette er organisert slik. Skolefritidsordningen holdes åpent på elevenes skoledager. Åpningstiden kan variere fra skole til skole, og tilpasses det behov som meldes opp årlig så langt dette er praktisk mulig innenfor de rammer som er gitt. Det tilbys morgen-SFO ved den enkelte skole. I tillegg gis det tilbud i deler av sommerferien (første og siste hele uke av skolens sommerferie, 5 uker stengt), i høstferien, juleferien, påskeferien, vinterferien og på andre fridager ved skolen som ikke er planleggingsdager. Dette må ses i sammenheng med vedtatt skolerute for det enkelte skoleår. Tilbudene følger hovedregelen om at det kreves minst 7 barn pr. økt ved sentrumsskolene og 5 barn pr. økt ved distriktsskolene for at det skal gis et tilbud i de aktuelle tidsrommene

Det delegeres kommunalsjef å fastsette åpningstider (ukene) når ny skolerute er vedtatt.

10. Leke- og oppholdsareal

Skolefritidsordningen skal som hovedregel gis ved den enkelte skole og dens lokaler, eller i skolens umiddelbare nærhet. Utover det faste tilholdsstedet kan klasserom og spesialrom brukes i den grad disse er ledige. Tilgjengelige lokaler må stå i et rimelig forhold til den aktuelle gruppestørrelse for hver enkelt økt. I sentrumsområdet vil skolefritidsordningene kunne samkjøres mellom Sunde skole og Søyland skole i økter med en påmelding på mindre enn 7 barn ved hver skole.

11. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingssatsene fastsettes av Bystyret. Det betales for 11 måneder, fordelt på 5 i høsthalvåret og 6 i vårhalvåret.

I første og siste hele uke av skolens sommerferie, i høstferien, juleferie, vinterferien, og i påskeferien har barnet rett på heldagstilbud de dagene eleven til vanlig ville hatt et SFO-tilbud. Det gis mulighet for kjøp av ekstra tid (heldagstilbud) de dagene eleven til vanlig ikke ville hatt et tilbud.

Tilbudene følger hovedregelen om at det kreves minst 7 barn pr. økt ved sentrumsskolene og 5 barn pr. økt ved distriktsskolene for at det skal gis et tilbud i de aktuelle tidsrommene

Den enkelte SFO setter opp en frist for ekstra påmelding til heldagstilbudet som gis i forbindelse med skolens ferie- og fridager. Foreldre/foresatte som leverer beskjed etter denne fristen, kan risikere at barna ikke får ferietilbud som ønsket. Det er bindende påmelding ved fristens utløp til evt. kjøpedager i skoleferien og på skolefrie dager.

Foreldrebetalingen må betales også når barnet har fravær. Manglende betaling av plass vil kunne føre til at barnet mister plassen, jfr. pkt. 6 om oppsigelse.

12. Andre bestemmelser

De enkelte skolene kan vedta praktiske retningslinjer, rutiner og regler dersom dette ikke strider mot vedtektene eller sentralt gitte bestemmelser. Dette kan gjelde forhold som f.eks. fremmøte, måltider, barns sykdom, ordensregler m.v.

Skolefritidsordningene følger internkontrollsystemet ved den enkelte skole.

 

Endringer i disse vedtektene behandles av Utvalg for oppvekst og velferd. Sist endret 06.03.2012

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner