Skriftstørrelse

Hopp til her

Retningslinjer for torghandel, salgboder og leie av offentlige uterom i Flekkefjord sentrum

1 FORMÅL

Retningslinjene skal regulere bruk av offentlig rom, slik at handel og annen aktivitet i disse balanseres mot byens faste næringsdrivende og brukerne av arealene. Utenfor disse retningslinjer faller regulering av arrangementer, som reguleres i Flekkefjord kommunes arrangementhåndbok.

2 KOMMUNALT AREAL

Med kommunalt areal menes enhver vei, gate, herunder fortau, sti, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg (parkering) eller annet sted som er egnet for ferdsel eller opphold, og som eies av Flekkefjord kommune.

3 FORHOLDET MELLOM EIER, BRUKER OG LEIER AV KOMMUNAL GRUNN

Flekkefjord kommune kan, som grunneier og arealforvalter, låne ut eller leie ut uteområde til arrangementer, stands, uteservering, torghandel, markedshandel, portromssalg, nattsalg eller annen næringsvirksomhet. Utleie kan først skje gjennom avtaleinngåelse mellom leietaker og Flekkefjord kommune, etter vilkår satt i avtaleinngåelseskjema, eventuelt etter særskilt avtaleinngåelse. Leieforholdet reguleres deretter gjennom avtalen og gjeldende retningslinjer. I tillegg kommer plan- og bygningsloven jf. kapittel 6.6.

4 DEFINISJONER

4.1 ARRANGEMENT

Se Flekkefjord kommune arrangementhåndbok og Flekkefjord kommune politivedtekter.

4.2 INNSAMLINGER/LODDSALG

Organisasjoner eller enkeltpersoner som selger lodd, samler inn penger eller materiell for et humanitært eller veldedig formål eller som støtte til en organisasjon eller en sammenslutning av organisasjoner som gjør en samfunnsnyttig tjeneste. Herunder faller ikke-kommersielle humanitære eller veldedige leietakere.

4.3 NATTSALGSPLASS

Areal avsatt til salg fra mobil salgsvogn godkjent av mattilsynet, innenfor et definert klokkeslett.

4.4 TORGHANDEL

Med torghandel menes handel /salg av tradisjonelle torgvarer som landbruksprodukter, frukt og grønt. Blomster og gartnervarer.

4.5 SALGSBODER

Med salgsboder menes fast plasserte eller flyttbare boder/vogner som bedriver salg av annet enn det som defineres som torghandel.

4.6 PORTROMSSALG

Salg fra bygning eller tomt mot kommunale arealer. Portromssalg foregår på privat grunn men må ta hensyn til allmenn ferdsel.

4.7 JULETRESALG

Salg av juletre og julegrønt i november og desember.

4.8 SALG FRA FARTØY MOT KAI

Salg fra fartøy som ligger fortøyd til kai.

4.9 SALG AV VARER I REGI AV PERMANENTE FORRETNINGER I FLEKKEFJORD

Leie av kommunal gategrunn fra det faste salgslokalets vegg og ut til kjørefeltet. Slik leie reguleres ved egne avtaler mellom kommunen som grunneier og forretningsdrivende.

5 LEIEAVTALER, OPPSTILLINGSPLASSER OG PRISFASTSETTELSE

Flekkefjord kommune inngår følgende typer avtaler:

 • Korttidsleie: Leie på 1-3 dager regnet pr. måned. Ved fast parkering over mer enn tre døgn regnes salgsboden som fast plassert og betaler full månedsleie.
 • Langtidsleie av faste plasser avsatt for salgsboder.
 • Langtidsleie for ikke-permanente salgsinnretninger (eksempel grønnsaksmann en/to gang pr. uke).
5.1 OPPSTILLINGSPLASSER

FK tilbyr følgende oppstillingsplasser (se gult område på kartet her):

 • Sundesiden: Maks 2 faste plasser for salgsboder. Maks 12 utleide parkeringsplasser til korttidsleie salgsboder, øvrig torghandel og andre aktiviteter.
 • Sentrum vest for elven
  • Øvre park tillates maks 2 salgsboder på de faste plassene for salgsboder.
  • Øvrig torghandel, salgsboder på korttidsleie, stands og andre aktiviteter henvises til gult felt i Øvre Park og i Kirkegaten (se kart her).
5.2 AREALBEGRENSNINGER OG PRISFASTSETTELSE

Maksimum leieareal på Sundesiden er 3 parkeringsplasser pr. leietaker. I bykjernen, ved utplassering i park/og eller gågate kan leietaker disponere felt på opptil 4*6 meter, som da også skal inkludere eventuelle serveringsarealer. Benyttes parkeringsplasser, er maksimum leieareal 3 parkeringsplasser pr. leietaker. Salgsplass med varighet inntil 3 dager leies pr. døgn. Priser fremgår av avtaleinngåelseskjema. Ved leie over 3 døgn, betales månedspris til FK uavhengig av type handelsaktivitet. Priser fremgår av avtaleinngåelseskjema (permanent leie).

6 VILKÅR

6.1 ARRANGEMENT

Det vises til arrangementhåndboken og politivedtektene. Ved arrangementer skal salgsboder med langsiktige leieavtaler få stå på fast plass, og drive salg under arrangementene. Selgere på korttidsleie må søke tillatelse fra de aktuelle arrangementskomiteene.

6.2 UTESERVERING

Uteservering kan etableres i tilknytning til en utvidelse av allerede eksisterende serverings- og skjenkested eller som egen driftsenhet. Skjenking av alkohol må ikke skje uten skjenkebevilling. Før søknad om serverings- og skjenkebevilling fremmes, må søkerne dokumentere leiekontrakt for uteareal.

Uteserveringen skal være avskjermet og klart avgrenset mot omliggende uteareal. Se retningslinjer for plassering og utforming av uteservering på offentlig grunn i Flekkefjord sentrum. Uteserveringen må være ordnet slik at gjester ikke trenger å krysse gateløp for å gå på toalett, og at personalet ikke trenger å krysse gateløp for å komme til kjøkken/oppvask/tappetårn. Salgvogner som står ved Øvre Park skal stå med salgsflaten inn mot parken for å unngå mest mulig støy for naboene.

6.3 REKLAME

Det tillates et reklameareal på opptil 0,7 m2 på bil, salgsvogn eller salgsutrustning på salgsplassen.

6.4 NATTSALGSPLASS

Nattsalg reguleres nærmere fastsatt i kontrakt i tråd med politivedtektene for Flekkefjord. I tillegg til inngåelse av leieavtale ihht. denne retningslinjen skal innehaver av salgsbod el. beregnet for nattsalg inngå egen særskilt avtale med Flekkefjord kommune.

6.5 TORGHANDEL
 • Den enkelte torghandler er ansvarlig for at produktene har nødvendig godkjenning.
 • De som driver torghandel plikter å sette seg inn i, og holde seg orientert om og rette seg etter, de lover, regler og forskrifter som regulerer virksomheten.
 • Flekkefjord kommune regulerer og utformer området med hensyn til antall salgsenheter, størrelse, utrustning og vareslag.
 • Flekkefjord kommune gir tillatelse til å stille opp bil eller mobil salgsvogn i byens offentlige rom. Mobil salgsvogn, bil og salgsutrustning skal kjøres bort utenom salgstiden hvis annet ikke er spesifikt avtalt.
 • 17 mai og laksefestivalen reguleres særskilt for hvert år og salgsplasser ved korttidsleie tildeles av 17 mai komiteen eller laksefestivalens styre etter tillatelse fra kommunen. Dette vil også kunne gjøres gjeldende ved andre arrangementer.
6.6 FOR SØKERE OM FASTE PLASSER FOR SALGSBODER
 • Kommunen krever dokumentasjon på gjennomførte serveringskurs og godkjenning fra mattilsynet når relevant.
 • Leietaker forplikter å holde seg orientert om, og rette seg etter, bestemmelsene i disse retningslinjene og andre lover/retningslinjer som har betydning for virksomheten, eksempelvis politivedtektene for Flekkefjord (https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/2002-10-03-1109)
 • For langtidsleie for salgsboder over 2 mnd. gjelder plan-og bygningslovens krav om byggesøknad før slagsboden utplasseres. Egne regler gjelder også ved søknad om leie over mer enn 2 år.
 • Hvis vognen har vanninntak må det redegjøres for avløp. Og hvis det benyttes avløpstank må tømmested oppgis.
 • Ved bruk av fett og mel i produksjonen skal det gjøres rede for teknisk løsning mht. fjerning av fett eller mel. Fettavskiller og melavskiller skal monteres av fagfolk og løsningen som monteres skal dokumenteres.
6.7 PORTROMSSALG

Se torghandel.

6.8 JULETRESALG

Arealer på Øvre Park er i november og desember avsatt til salg av juletre og julegrønt. Flekkefjord kommune tildeler andre arealer etter søknad for den enkelte gang. Juletresalget unntas regelen om daglig nedrigging av varene.

6.9 SALG FRA FARTØY MOT KAI

Tillatelse for salg fra fartøy mot kai skal innhentes fra havnesjefen. Den enkelte søker er ansvarlig for at produktene og fartøyet har nødvendig godkjenning.

6.10 INNSAMLINGER/LODDSALG

Personer, lag og organisasjoner skal ved innsamlinger på offentlig sted på forhånd gi melding til politiet. Se Lov om registrering av innsamlinger og politivedtekter. Ved innsamlinger og lignende som er landsomfattende kan det gis tillatelse til å bevege seg utover fast standplass.

6.11 ÅPNINGSTIDER FOR TORG OG MARKEDSHANDEL

Åpningstidene inkluderer tiden det tar å rigge opp og ned salgsboder. Opprigging må ikke starte før kl. 08.00 på hverdager eller før kl. 11.00 på søndager. Plassen skal ved korttidsleie være ryddet senest kl.19.00 både hverdager og søndager. Ved spesielle arrangementer hvor øvrige butikker har utvidet åpningstid gis også torghandlere og andre korttidsleiende tillatelse til å holde utvidet åpningstid. Natthandel etter kl. 19.00 for korttidsleiende må avtales særskilt. Det er ikke tillatt å holde åpent 1. nyttårsdag, palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 1,2 påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1,2 pinsedag, 1,2 juledag.

6.12 AVGRENSING AV GÅGATE OG FORTAU

Utleie av areal skal ikke være til hinder for normal framkommelighet for alle trafikantgrupper. Dette reguleres av politivedtektene for Flekkefjord kommune. Det er viktig at fortau og korridorer med belegg, som er spesielt tilpasset for rullestolbrukere og barnevogner, ikke blir leid ut til gatesalg. Leietakere må også forpliktes til, i sin utforming og avgrensing av arealet, å legge til rette for alle brukergrupper (universell utforming). Rullestoler skal, som generell regel, ha passasje på minimum 1,5 meter langs fortau forbi salgsboder. Eventuelle avvik skal søkes spesifikt og vurderes av kommunen og handikapforbundets stedlige representant.

Gågater strekker seg fra veggliv til veggliv. Fri passasje på min. 3,5 meter med utvidelse for svingradius i kryssområder skal være forbeholdt myke trafikanter og utrykningskjøretøy. Selgere må ta hensyn til framkommelighet og synlighet for de eksisterende butikkene i sentrum. Hensynet til fastboende og butikker skal ivaretas.

6.13 FRAVIKELSE AV AREAL

I noen særlige tilfeller må arealer fravikes for kortere perioder. De berørte skal ha melding i god tid på forhånd og senest 14 dager før. Kommunen skal, hvis mulig, tilby alternative arealer. Det er ikke et krav at alternative salgsplasser skal være like store som de faste. Flekkefjord kommune betaler ikke ut erstatning for inntektstap som følge av at et areal må fravikes.

6.14 RENHOLD OG OPPRETTING ETTER SKADER

Alle som leier eller vederlagsfritt får bruke kommunal grunn plikter å sørge for å holde området rent og ryddig under og etter bruk. Se Politivedtektenes § 20. Hvis skader oppstår plikter leietakerne å rette opp skadene for egen regning.

6.15 LEIETAKERS PLIKTER

Leietaker forplikter å holde seg orientert om og rette seg etter bestemmelsene i disse retningslinjene og andre relevante lover, vedtekter og retningslinjer.

7 LEIE

7.1 LEIE OG LEIEPRISER

Leietakere av kommunens areal til kommersielle aktiviteter skal betale leie for arealet i henhold til det gjeldende forenklede søknadsskjema. Leieprisene vedtas av bystyret.

7.2 FRITAK FOR LEIE

Kommunen gir fritak for leie når aktivitetene i all vesentlighet er av veldedig art.

7.3 AVTALER, KONTRAKTER OG KONTRAKTENS VARIGHET

Leietakere skal ha gyldig avtale med Flekkefjord Kommune. Langtidskontrakter inngås for ett år om gangen, og kan fornyes så lenge partene er gjensidig enige. Langtidskontrakter for permanente salgsboder over 2 måneder reguleres i tillegg av plan- og bygningsloven. Det etableres venteliste for nye søkere når de faste plassene for salgsbobder er utleid.

7.4 FRAMLEIE

Framleie tillates ikke.

7.5 OPPSIGELSE

Langtidsavtaler kan sies opp av begge parter uten særskilt begrunnelse med tre måneders varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig og løper fra dateringen av brevet. Hvis Flekkefjord kommune påpeker avvik fra avtalevilkårene skal opprettinger skje umiddelbart. Kommunen kan si opp avtaler og trekke arealtillatelse tilbake ved brudd på retningslinjene, samt manglende etterfølgelse av pålegg. De faste plassene for salgsboder skal være i bruk minst 2/3 av tiden. Ellers kan avtalen sies opp.

8 UTFORMING

8.1 GENERELT

Installasjoner for salg og aktiviteter i byens torg og uterom skal utformes i henhold til gjeldende regelverk jf. ovenstående samt politivedtektene for Flekkefjord.

8.2 REKLAME

Det tillates et reklameareal på opptil 0,7 m2 på bil, salgsvogn eller salgsutrustning på salgsplassen.

9 SØKNAD OM AVTALEINNGÅELSE

Avtaleinngåelseskjema sendes Flekkefjord kommune v/servicetorget. Skjema ligger på kommunens webside www.flekkefjord.kommune.no . Kartet skal vise plassering av salgsvirksomheten og vedlegges søknaden. Ved signering i forenklet søknadsskjema bekrefter man at man har lest og forstått retningslinjene og skjemaet fungerer som en avtale mellom leietaker og kommunen.

Ved kommersielt salg skal det vedlegges firmaattest fra Brønnøysund-registeret og skatteattest for siste år. Det settes som vilkår for avtaleinngåelsen at alle nødvendige tillatelser og godkjenninger som trenges for den enkelte aktivitet, innhentes før oppstart.

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner