Retningslinjer og søknadsskjema for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune

generelle retningslinjer

Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner innen kommunen og personer hjemmehørende i kommunen.

Untatt fra tilskudd er:

Det blir gitt følgende typer tilskudd:

Retningslinjer for tildeling

Driftstilskudd

Driftstilskudd blir gitt til frivillige organisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen. Alle former for kulturaktiviteter skal ses som likeverdige. Kommunen vil særlig støtte organisasjoner som driver aktiviteter for barn og ungdom. Organisasjonen må være åpen for alle og ha et demokratisk valgt styre. NB: Søndagsskoler og ulike barneforeninger er unntatt fra reglene om valgt styre.
Driftstilskuddet blir: Tilskuddet baseres på:

Det er organisasjonen sitt ansvar å søke i rett tid - på fastsatt skjema - som fås ved henvendelse til Flekkefjord rådhus eller på kommunens nettsider.
Søknadsfrist: 1. mars.
Søknader som ikke fremmes innen søknadsfristen imøtekommes ikke. Årsmelding og revidert regnskap må følge søknaden!

Søk driftstilskudd her

Starttilskudd

Engangstilskudd pålydende kr. 1000,- gis til start av nye organisasjoner, forutsatt av det er valgt et styre/ interimstyre og at laget er åpent for alle. Kr. 500,- blir tildelt når søknad er ferdigbehandlet og de resterende 500,- utbetales 6 måneder etter at søknad er innvilget og det foreligger en kort rapport om virksomheten. Reorganisert organisasjon kan få starttilskudd når driften blir tatt opp igjen etter minst 3 års opphold.

Søknad - på fastsatt skjema – må være kommet inn til Flekkefjord kommune senest 6 måneder etter organisasjonens oppstartstidspunkt.

Søk starttilskudd her

Kurstilskudd

Tilskudd gis til lag og foreningers arrangering av egne kurs eller deltakelse på kurs. Det blir ikke gitt tilskudd til både arrangering av og deltakelse på samme kurs.

Tilskudd gis til deltakere på/ arrangører av kurs som tar sikte på å skolere ledere og instruktører. Kurset må ha minst 6 timers varighet. Kurs i egen regi må ha minst 8 deltakere.

Tilskudd blir gitt for inntil 2 deltakere fra samme forening. Det ytes tilskudd på 50 % av kurskostnadene, begrenset oppad til kr. 1500,-.

Søknaden må være kommet inn til Flekkefjord kommune senest 1 måned før kurset avholdes/arrangeres. Deltakerliste, program og kostnadsoverslag må følge søknaden.

Søk kurstilskudd her

Byggetilskudd

Kommunen kan gi tilskudd til nybygg, tilbygg og ombygging av private kulturanlegg. Tildeling av midler er avhengig av disponible ressurser.

Det kan gis tilskudd på inntil 1/3 av beregnede kostnader, begrenset oppad til kr. 150.000,- Når det gjelder anlegg som er berettiget spillemidler/statsmidler vil det kommunale tilskuddet beregnes etter at forventet statstilskudd er trukket fra byggekostnadene. Egenandel (egnekapital og dugnad) skal utgjøre minst 1/3 av beregnede kostnader.

Ved større anlegg kan det kommunale tilskuddet fordeles over flere år. Søkere som ikke får tildelt midler ved førstegangs søknad kan sende fornyet søknad neste år. Søknad fremmes på eget søknadsskjema. Søknaden må inneholde kostnadsoverslag og dokumentert finansieringsplan, og ved større anlegg forslag til driftsbudsjett. Nødvendige tillatelser fra bygningsmyndighetene må dokumenteres.

Byggetilskuddet blir:

Det er organisasjonen sitt ansvar å søke i rett tid - på fastsatt skjema – som fås ved henvendelse til Flekkefjord rådhus eller på kommunens nettsider.

Søknadsfrist: 1. oktober.
Søknader som ikke fremmes innen søknadsfristen imøtekommes ikke.

Søk byggetilskudd her

Tilskudd til særskilte tiltak

Det gis tilskudd til arrangement/tiltak som enkeltpersoner, institusjoner, sammenslutninger eller organisasjoner arrangerer. Tiltaket skal være tilgjengelig for alle og bidra til mangfold i kulturtilbudet. Det kan også bli gitt underskuddsgaranti ved arrangement.

Søknad må sendes til Flekkefjord kommune i god tid før tiltaket iverksettes.