Skriftstørrelse

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Skjema: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

Skjema: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Hvilke erverv er konsesjonsfrie?

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Fra 1. september 2017 ble arealgrensen hevet fra 25 dekar til 35 dekar. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

Noen praktisk viktige eksempler:

Landbrukseiendommer:

 • Eiendommen er bebygd og på totalt 90 dekar. Den har 20 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Ervervet er konsesjonsfritt fordi eiendommen totalt er på mindre enn 100 dekar, og også fordi den har mindre enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
 • Eiendommen er bebygd og på totalt 90 dekar. Den har 20 dekar fulldyrka jord, og 20 dekar overflatedyrka jord.  Ervervet er konsesjonspliktig, fordi eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
 • Eiendommen er bebygd og på totalt 110 dekar. Den har 10 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er på totalt mer enn 100 dekar.
 • Eiendommen er ubebygd og på totalt 90 dekar. Den har 10 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Eiendommen er lagt ut som landbruks- natur og friluftsområde samt reindrift i kommuneplanens arealdel. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er ubebygd og er lagt ut til landbruksformål.
 • Eiendommen er ubebygd, og ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til landbruksformål. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er ubebygd, og ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til landbruksformål.

Andre eiendommer:

 • Eiendommen er bebygd med bolighus, og tomta er på 5 dekar. Ervervet er konsesjonsfritt fordi eiendommen er på totalt mindre enn 100 dekar. Konsesjonsfriheten er betinget av at du ikke endrer bruken av eiendommen i strid med kommune- eller reguleringsplan.
 • Eiendommen er på totalt 40 dekar, ubebygd og regulert til næringsbebyggelse. Ervervet er konsesjonsfritt, forutsatt at du ikke endrer bruken i strid med plan.
 • Eiendommen er en ubebygd tomt i et boligfelt som etter kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse eller anlegg, og tomteinndelingen er godkjent av bygningsmyndighetene. Ervervet er konsesjonsfritt, forutsatt at du ikke endrer bruken i strid med plan.
 • Eiendommen er en ubebygd tomt til oppføring av hytte, og tomten er godkjent fradelt etter jordloven og etter plan- og bygningsloven. Ervervet er konsesjonsfritt.

Konsesjonsfrihet på grunn av slektskap eller odel

 • Erverv fra nær familie er som regel konsesjonsfritt.
 • Se her for hvem du kan overdra konsesjonsfritt til.
 • Se her for hvem du kan erverve konsesjonsfritt fra.
 • De samme reglene gjelder for samboere i ekteskapslignende forhold som for ektefeller.

Eksempel:

 • Eiendommen er bebygd og på totalt 1100 dekar. Den har 50 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Eier har solgt til sin datter. Ervervet er konsesjonsfritt fordi overdragelsen er mellom nær familie. 
 • Når ervervet gjelder en landbrukseiendom, kan konsesjonsfriheten være betinget av boplikt. Se mer om dette under fanen «boplikt».
 • Ervervet er også konsesjonsfritt når erververen er odelsberettiget til eiendommen. Konsesjonsfriheten er betinget av boplikt. Se mer om dette under fanen «boplikt».

Regelverk

Når må jeg sende inn egenærklaring om konsesjonsfrihet?

Dersom eiendommen ligger i en kommune som står på listen over kommunale forskrifter (nedsatt konsesjonsgrense/nullgrense), kan det gjelde andre regler enn de som følger her. Se nedenfor under punktet «boplikt i kommuner som ønsker helårs bosetting».

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen innleveres til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt.

Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved erverv av de fleste typer leiligheter. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved enkelte andre former for erverv. Se nærmere om dette i forskrift om konsesjonsfrihet.

Skjema: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Hvordan fyller jeg ut egenærklæringen?

Her finner du svar på noen praktisk viktige spørsmål om utfylling av egenerklæring. Veiledning står også nederst på egenerklæringsskjemaet. Du kan også kontakte kommunen for veiledning.

Spørsmål: Jeg har ervervet en eiendom sammen med en eller flere andre. Kan vi fylle ut en felles egenerklæring?

Svar: Nei. Erververne må fylle ut én egenerklæring hver. Det gjelder også for samboere og ektefeller.

Spørsmål: Ervervet mitt er konsesjonsfritt både på grunn av eiendommens størrelse, og fordi jeg erverver fra nær familie. Hvilket punkt i erklæringen skal jeg da fylle ut?

Svar: Det er nok at du bekrefter ett grunnlag for konsesjonsfrihet. Punktene 1,2 og 9 skal alltid fylles ut.

Når må jeg søke om konsesjon?

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema, som sendes til kommunen der eiendommen ligger.

Gjelder ervervet en landbrukseiendom, skal det legges særlig vekt på følgende ved behandlingen av søknaden:

 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Nr. 1 og 4 gjelder ikke saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle den lovbestemte boplikten. I slike saker skal det i tillegg til nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.

Konsesjon skal vanligvis ikke gis dersom det oppstår sameie i eiendommen.

Vurderingen etter nr.1 (priskontroll) gjelder fra 1 juli 2017 ikke for erverv av rene skogeiendommer.

For informasjon om søknad om konsesjon ved manglende oppfyllelse av boplikt, se under fanen «boplikt» i menyen til venstre.

Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Mer informasjon om tinglysing finner du hos Kartverket.

Skjema: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

Hva må jeg gjøre hvis jeg ikke får konsesjon?

Dersom konsesjon ikke blir gitt, skal kommunen sette en frist for videresalg. Erververen må da selge eiendommen til noen som kan få konsesjon eller som kan erverve konsesjonsfritt. Dersom erververen ikke overdrar eiendommen innen fristen, kan eiendommen bli tvangssolgt.

Med mindre noe annet er avtalt, har erververen risikoen for at konsesjon blir gitt. Dersom erververen ikke får konsesjon, og derfor må videreselge eiendommen, kan han tape penger dersom han må selge eiendommen til en lavere pris.

For mer informasjon

Det vises det til landbruksdirektoratet og kartverket for mer informaasjon om konsesjon:

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner