Skriftstørrelse

Omsorgsstønad

Målgruppe

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for andre med omfattende omsorgsbehov. Ordningen kan omfatte både omsorgsytere uten omsorgsplikt som ektefelle, samboer og andre nærpersoner, - og foreldre til mindreårige barn som har omsorgsplikt for sine barn.

Både den som gir omsorgen og den hjelpetrengende kan søke omsorgsstønad.

Formål med tjenesten

Kommunen plikter å ha tjenesten, men du som søker har ingen rett til å få tjenesten. Formålet med tjenesten er å gi et økonomisk bidrag til deg som bor i kommunen og som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Ordningen skal bidra til at du som gir omsorg, som kommunen ellers ville gitt, kan opprettholde omsorgsarbeidet.

Kriterier

Det er en forutsetning at omsorgsarbeidet foregår i ditt eget hjem.

Det legges blant annet vekt på om:

 • omsorgsbehovet er av langvarig karakter
 • du som yter omsorg har en omsorgsplikt
 • omsorgsarbeidet skjer mange timer pr.uke
 • omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • omsorgsarbeidet innebærer avbrudd i nattesøvn
 • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
 • omsorgsarbeidet er særlig tyngende
 • om dette er nødvendige omsorgsoppgaver som ellers ville falle inn under helse og omsorgstjenestene i kommunen
 • om det er til det beste for den som trenger hjelpen

Kommunen kan tilby annen hjelp når dette anses som det beste for den omsorgstrengende eller omsorgsyter og utnyttelse av kommunens ressurser kan vektlegges

Forutsetning

Den som mottar omsorgen må fylle kriteriene til rett til nødvendige helse og omsorgstjenester i lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8.

Hjelpen som gis må være til erstatning for tjenester som er hjemlet i Lov om helse og omsorgstjenestene i kommunen § 3-6

 • Den som du gir omsorg til må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at den omsorgen du gir er den beste for vedkommende, og ønske at omsorgen fortsetter.
 • Du som skal utføre omsorgsoppgavene må være i stand til å utføre disse på en faglig forsvarlig måte.
 • Du må gi beskjed til saksbehandler dersom omsorgsbehovet endrer seg.

Omsorgsstønad opphører omgående og uten forutgående oppsigelse når den omsorgstrengendes behov opphører

Tjenesten omfatter

Det er den som gir omsorgen som mottar omsorgsstønad. Omsorgsstønadens størrelse fastsettes ut fra en faglig og skjønnsmessig vurdering og blir sett i sammenheng med hjelpestønad fra folketrygden og andre tjenester som du mottar fra kommunen. Vedtak om omsorgsstønad kan falle bort eller endres i løpet av perioden dersom omfanget av andre tjenester endres eller dersom den hjelpetrengendes behov endres.

Tjenesten omfatter ikke

Omsorgsstønad skal ikke kompensere for tapt arbeidsfortjeneste. Siden foreldre har omsorgsplikt for sine mindreårige barn, vil det bare være aktuelt med omsorgsstønad dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder.

Når er tjenesten tilgjengelige/hvem utfører tjenesten

Det kan søkes om omsorgsstønad når det er behov for det

Pris på tjenesten

Omsorgsstønad kan bli samordnet med andre ytelser fra Folketrygden og gir ikke rett til pensjonspoeng, feriepenger eller sykepenger.

Gjeldende lov og regelverk -linker

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8.

Lov om helse og omsorgstjenestene i kommunen § 3-6

Andre aktuelle lover og forskrifter:

Forvaltningsloven

Rundskriv I-42/98 Omsorgsstønad

 

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner