Skriftstørrelse

Hopp til her

Langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Målgruppe

Personer som bor i Flekkefjord kommune, og som på grunn av sykdom eller vesentlig nedsatt funksjonsevne trenger omsorg, pleie, medisinsk behandling og tilsyn hele døgnet og der pleiebehovet er så omfattende at det ikke kan ivaretas faglig forsvarlig ved pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig med tilknyttet bemanning.

Formål med tjenesten 

Gi deg et samordnet pleie- og omsorgstilbud som fremmer trygghet og god livskvalitet ved å:

 • ivareta dine behov for behandling, aktivitet, pleie og omsorg
 • sikre at du opplever livskvalitet og medbestemmelse utfra individuelle behov
 • legge forholdene til rette slik at du føler trivsel og verdighet, til tross for dine hjelpebehov
 • legge til rette for at du skal opprettholde dine ferdigheter og funksjoner lengst mulig

Kriterier

 • Du har behov for langvarig døgnkontinuerlig oppfølging for å ivareta behovet for ernæring, aktivitet, personlig hygiene og eller medisinsk behandling. 
 • Ditt hjelpebehov av en slik art at det krever helsefaglig personell, og behovet ikke kan dekkes gjennom tilbud fra hjemmebaserte tjenester.
 • Langtidsopphold innvilges der alle andre tiltak er utprøvd. Dette inkluderer korttidsopphold der hjelpebehovet er blitt vurdert.
 • Unntaksvis kan ditt hjelpebehov tilsi at langtidsplass innvilges direkte ved første henvendelse til Forvaltningsenheten.
 • Unntaksvis kan du innvilges langtidsopphold dersom du har ektefelle som har innvilget langtidsopphold, og det foreligger et sterkt ønske om å få bo sammen. Tjenesten gis da i dobbeltrom, og omgjøres når grunnlaget for oppholdet opphører.

Forutsetning

 • Det må foreligge søknad fra deg selv eller din representant
 • Det må foreligge nødvendige legeopplysninger med medisinsk utredning/vurdering
 • Det må foreligge vurderinger fra de aktuelle tjenester dersom du
  allerede mottar andre pleie- og omsorgstjenester.
 • Dersom du har samtykkekompetanse, må du selv ønske institusjonsplass.
 • Du gir fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta dine medisinske forhold best mulig.

Tjenesten omfatter

 • Nødvendig hjelp for å dekke dine behov for pleie og omsorg.
 • Plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas gjennom individuelt tilrettelagt hjelp til dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, deltakelse på ulike aktiviteter og sosiale samvær
 • Tilsynslege vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske oppfølging og behandling.

Aktiv deltakelse og innsats fra pårørende og nettverk er en viktig forutsetning for et godt liv for deg som bor i institusjon.  Tjenestene vil derfor invitere dine nærmeste til en dialog for å få dette til.

Tjenesten omfatter ikke 

 • Hjelp til å ivareta din personlige økonomi, utover regelverket om kontantytelser.
 • Følge til private arrangementer.
 • Hjelp til innkjøp, service, tilkopling av eks. Tv, Pc e.l
 • Forsikring av private, verdifulle eiendeler.
 • Ansvar for verdigjenstander, eks, smykker, kunst e.l
 • Hjelp til innkjøp og merking av tøy.
 • Lagring og oppbevaring av private eiendeler.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester kan gis ved Tjørsvågheimen, eller i annen kommune i påvente av ledig plass i egen kommune.

Pris på tjenesten

Betaling for langtidsopphold beregnes individuelt ut fra inntekt. (Se "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" lengre ned på siden). 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Informasjonsbrosjyre

Gjeldende lov og rgelverk - linker

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1a

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 

Andre aktuelle lover og forskrifter:

Forvaltningsloven

Helsepersonelloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Folketrygdloven

Pasient og brukerrettighetsloven

 

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner