Skriftstørrelse

Barnehagene i kommunen

Kommunale barnehager

Kommunen driver et omfattende generelt barnehagetilbud men er også ansvarlig for å tilrettelegge for barn med funksjonshemminger.

Private barnehager - Familiebarnehager

Private aktører kan drive barnehage i kommunen gitt at visse vilkår oppfylles og at søknader innvilges. Informasjon om drift av privat barnehage fås på forespørsel. 

Kontaktinformasjon til barnehagene

Godkjenning av barnehager

Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager jf. Barnehageloven § 10

Barnehager skal godkjennes av kommuner før virksomheten kan igangsettes. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav blir fulgt og at det legges opp til en forsvarlig virksomhet.

Jf. barnehageloven §6 er virksomheten pliktet til å søke om godkjenning når:

  • Virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer
  • Antall barn som som er til stede er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, evt. 5 eller flere når barna er under tre år
  • Virksomheten utføres mot godtgjøring

Dersom du vurderer å søke om godkjenning enten ved etablering av ny barnehage, eller ved endring av eksisterende barnehage, ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver i kommunen for å avtale møte. Formålet med møtet vil være at søker informerer barnehagemyndigheten om sine planer, og at barnehagemyndigheten veileder søker om lovkrav jf. barnehageloven, viser til kommunens søknadsskjema for godkjenning, og kommunens oversiktskart for saksgang. Veiledningen tar utgangspunkt i regelverket for godkjenning av barnehager på nettsiden til Udir.

Søknad om godkjenning av barnehage

Barnehagefaglig rådgiver

Navn på aktuelle kontaktpersoner i kommunen i forhold til andre lover barnehageeier må forholde seg til, vil bli tatt opp. Eks.via Plan- og bygningsloven og Miljørettet helsevern. 

Barnehagemyndigheten gjør seg kjent med andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår før det fattes vedtak om godkjenning etter barnehageloven. Andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår blir vurdert og kommentert i godkjenningsvedtaket barnehagemyndigheten fatter jf. barnehageloven §§ 8,10, 1, 1a, 2 og 19.

Barnehageeier fyller ut søknadsskjema om godkjenning og sender det til Flekkefjord kommune.

Kommunen behandler søknaden og fatter et enkeltvedtak. Saksbehandlingen følger forvaltningeloven og enkeltvedtaket skal være så konkret som mulig.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak om godkjenning. Det bli opplyst i enkeltvedtaket om søkers klagerett og retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §27 tredje ledd.

Ikke-kommunale barnehage som søker om godkjenning jf. barnehageloven § 10, må også søke om tilskudd jf. barnehageloven §14. Kommunen avgjør søknader om tilskudd etter skjønn i sammenheng med barnehagelovens §8 annet ledd som forplikter kommunen å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov.

Husbanken gir lån til bygging, tilbygg og utbedring av barnehager.

Lenker til utfyllende og supplerende informasjon:

Veileder for utforming av barnehagens utearealer

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/veileder/f-4225.pdf

Miljø og helse i barnehage

https://www.helsedirektoratet.no/tema/miljo-og-helse

https://www.listermhv.no/Skoler-og-Barnehager.php

Søknad om godkjenning miljørettet helse trinn 1a

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WnP1PtrhxEC0dYaD9WBOHS5hYDCZO2JJhrPxJ2pe4kFUQlJDSVZGMTBLSzlISVgxNjYzNUZMMFVKVi4u

Søknad om godkjenning miljørettet helse trinn 1b

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WnP1PtrhxEC0dYaD9WBOHS5hYDCZO2JJhrPxJ2pe4kFURjNDMEdNVVU2VEc2TENQVERDQzZPQ1RSVS4u

Plan og bygningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner