Kontrollutvalget i Flekkefjord

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget sørger for at revisjonen fungerer på betryggende måte.

MEDLEMMER

Kontrollutvalget skal ha 3 medlemmer. Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, til utvalget.

Minst et av medlemmene skal være bystyremedlem. Utelukket fra valg er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av utvalgene, medlem og varamedlem av kommunalt organ med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen.

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende.