Skriftstørrelse

Hopp til her

Vindkraftverk og folkehelseperspektivet

Flekkefjord kommune har mottatt flere bekymringsmeldinger angående et fremtidig vindkraftverk på Skorveheia. Bekymringene er blant annet knyttet til vindkraftverk og folkehelse, i hovedsak frykt for støyplager.

Et vindkraftverk medfører støy og visuell eksponering (synlighet, skyggekast og lysmerking) og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Det er vanskelig å forutse i hvor stor grad et vindkraftverk kan føre til helseplager hos naboer. Med dagens verktøy for beregning av støy fra vindturbiner er det vanskelig å ta høyde for alle mulige påvirkningsfaktorer.

Erfaringer fra norske vindkraftverk tilsier at støyen kan variere ganske mye avhengig av bl.a. værforhold og topografi. I tillegg er opplevelsen av støy avhengig av individuelle og kontekstuelle forhold.

Anbefalt grenseverdi for støy fra vindkraftverk i Norge er fastsatt til Lden 45 dBA for bygg med støyfølsom bruk (bl.a. boliger), men det er i retningslinjene for støy fra både vindkraft og andre støykilder lagt til grunn at en viss andel av befolkningen vil føle seg plaget av støy ved et støynivå tilsvarende grenseverdien. Grenseverdien bygger på vurderinger av hvilken grad av plage som bør kunne tillates i samfunnet. Verdens helseorganisasjon (WHO) sine nye retningslinjer for støy fra vindturbiner skiller seg ikke fra de norske anbefalinger, verken i forhold til grenseverdi eller grad av plage som bør kunne tillates i samfunnet.

Folkehelseinstituttet har som samfunnsoppdrag å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid. De har bidratt med kunnskap knyttet til folkehelse og vindkraftverk i Nasjonal ramme for vindkraft, hvor det er laget en egen temarapport om nabovirkninger som bl.a. belyser helsekonsekvenser.

Det fremkommer i rapporten og i dialog med Folkehelseinstituttet at det generelt finnes mindre forskning på virkninger av støy fra vindturbiner enn fra transportkildene veg, fly og bane. Det har likevel i senere tid kommet større gode befolkningsstudier fra Danmark og Canada. Disse gir liten støtte for særlig risiko for helsevirkninger utover støyplager og begrenset indikasjon på søvnforstyrrelser.

Når det gjelder spørsmål om støy fra infralyd og frykt for en rekke symptomer («Wind turbin syndrom»), så finnes det ingen god vitenskapelig dokumentasjon for et slikt syndrom, selv ikke for spesielt utsatte individer, gitt de eksponeringsnivåene man generelt har på befolkningen ved vindkraftanlegg, og gitt dagens kunnskapsstatus.

Kunnskapsgrunnlaget om plage ved vindturbinstøy er relativt lavt sammenliknet med for eksempel veitrafikkstøy og Folkehelseinstituttet mener at det er nødvendig å gjennomføre studier som inkluderer vindkraftverk i ulike områder av landet for å få bedre kunnskap om opplevelsen av støy fra vindkraftverk i Norge. De mener også at det er behov for mer kunnskap om hvordan vindturbinstøy påvirker søvn.

For ytterligere informasjon vises til Temarapport om nabovirkninger NVE rapport Nr 72/2018: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2731443

Teksten er skrevet av Miljørettet helsevern v. kommuneoverlege Marianne Omland. 

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me