Innbyggerforslag

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen. Den enkleste måten å fremme et slikt forslag er gjennom minsak.no, men du kan også sende forslag til: Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Kommuneloven §39a - Innbyggerinitiativ:

1. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som tref fes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.